คณะผู้บริหารนายสุรสิทธิ์


นายสุรสิทธิ์  โกฏิเสถียรกุล

ประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

นายปะฐะวี

นางสาวนพมาศ

นางสาวรัชนีวรรณ

 

 

   


นายปะฐะวี  โกฏิเสถียรกุล


นางสาวนพมาศ  โกฏิเสถียรกุล


นางสาวรัชนีวรรณ  กังวานวัฒนกูล

กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการโรงงานและ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ