คณะกรรมการบริษัท


1. คุณสุรสิทธิ์


โกฏิเสถียรกุล (ประธานกรรมการ)


2. คุณปะฐะวี โกฏิเสถียรกุล (กรรมการผู้จัดการ)


3. คุณอภิญญา


โกฏิเสถียรกุล  (กรรมการอิสระ)


4. คุณวิริยะ


โกฏิเสถียรกุล  (กรรมการอิสระ)