ผู้ร่วมเดินทาง


        กว่าสองทศวรรษที่ทางบริษัทได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจและ โอกาสในการได้รับใช้ลูกค้าที่หลากหลายรวมถึงบริษัทชั้นระดับประเทศ โดยการเป็น


ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นรายการหลักและ ดูแลงานบริการต่างๆ